Melton has bronchitis, spokeswoman says

Clarion Ledger
9/14/5